תנאי שימוש

מבוא

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי טרייד סנטר (קאר אל שיווק  בע"מ) , ח.פ. 513239129, מרח׳ העבודה 1, אשדוד  ו/או חברות בת שלה ו/או חברות הקשורות אליה (להלן ביחד: "טרייד סנטר") בכתובת: https://trade-center.co.il/  ("האתר"). כל שימוש באתר, לרבות כל עסקה, הזמנה וכדומה אשר יתבצעו באמצעות האתר, ולרבות כל מידע המסופק באופן ישיר או עקיף באתר, יהא מוסדר בהתאם לתנאי שימוש אלה וכן בהתאם למדיניות הפרטיות של טרייד סנטר.

על כל המשתמשים באתר ("המשתמש(ים)") לקרוא ולאשר את תנאי השימוש טרם השימוש באתר. עם אישור המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, תנאי השימוש יהוו הסכם מחייב בין המשתמש לבין טרייד סנטר וישמשו כאישור מוחלט, סופי ובלתי חוזר של המשתמש כי היא או הוא קראו את תנאי השימוש, הבינו את תוכנם והסכימו לתנאיהם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כניסה ו/או דפדוף ו/או שימוש באתר, בכל אופן שהוא ולכל מטרה שהיא, יראו אותם כאישור מוחלט ובלתי חוזר לתנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, במלואם או בחלקם, נאסר עליו לבקר או להשתמש באתר.

הפרה של תנאי השימוש עשויה להוביל לחסימת השימוש של המשתמש באתר, וכן עשויה להוביל להליכים ו/או צעדים משפטיים אשר יינקטו כנגד המשתמש על ידי טרייד סנטר ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת ו/או צדדים שלישיים.

טרייד סנטר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להסיר חלקים מתנאי שימוש אלה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי שייעשה בתנאי השימוש יחול לגבי כל המשתמשים באופן אוטומטי, בין אם המשתמשים הביעו הסכמתם אליהם ובין אם לאו, וזוהי אחריותו הבלעדית של המשתמש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת על מנת להיות מעודכן באי אילו עדכונים, שינויים ותיקונים לתנאי השימוש.

טרייד סנטר הינה הבעלים או בעלת רשות שימוש של כל זכויות הקניין הרוחני, בין אם אלה רשומות או לא רשומות, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט (לרבות פטנטים אשר רישומם תלוי ועומד), סימני מסחר, לוגו, עיצובי האתר, בקשר עם כל מידע ו/או תוכן ו/או חומרים המפורסמים באתר, לרבות טקסט, עיצוב, מאגרי מידע, תוכנות, קודי תוכנה, תמונות, קטעי קול, וידאו, שאלונים וסטטיסטיקות (להלן: "החומרים"). על המשתמשים נאסר להעתיק, לשנות, לשחזר, לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש, לתקן, להעלות, להציג ברבים, לשלוח, למכור, לשווק או להעביר באופן אחר כל אחד מהחומרים, באופן מלא או חלקי, ללא אישור טרייד סנטר מראש ובכתב.

כלי הרכב המוצעים באתר טרייד סנטר מציע מגוון רחב של כלי רכב לרכישה בישראל.

פרטים אודות כלי הרכב הניתנים לרכישה דרך האתר מופיעים בעמודים תחת הלשוניות "קטלוג רכבים" או "חיפוש רכב".

טרייד סנטר מציעים מגוון של כלי רכב לרכישה, ובהם כלי רכב משומשים וכלי רכב חדשים ("0 ק"מ") מיד ראשונה, במסלולי תשלום שונים.

טרייד סנטר שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לתנאי שימוש אלה, לשנות מעת לעת את הרכב כלי הרכב, מחיריהם ותנאי רכישתם ו/או השכרתם ו/או החכרתם (לרבות הצעות מיוחדות ומבצעים), על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

כל התמונות המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד ועשויים להיות שינויים ו/או אי דיוקים ו/או פערים בין תמונות כלי הרכב המוצגות באתר לבין כלי הרכב המושכרים או הנרכשים בפועל. כמו כן, כל תיאור הנוגע להתאמת כלי הרכב למספר מסוים של נוסעים או לאחסון מספר מסוים של מזוודות מבוסס על מידות ממוצעות ועליו להיבדק בכל מקרה לגופו. לאור האמור מובהר, כי התמונות אינן מהוות מצג או התחייבות של טרייד סנטר ביחס להשכרה או מכירה של כלי רכב. מבלי לגרוע מתנאי מבצעים ספציפיים שמפרסמת טרייד סנטר מעת לעת, התכנים והמידע המופיעים באתר לא יפורשו כהצעה כהגדרתה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 ו/או כהתחייבות של טרייד סנטר כלפי משתמש מסוים בקשר עם תנאי עסקה כלשהי, זמינותה או אפשרות מימושה.

טרייד סנטר אינה נושאת באחריות או חבות בקשר עם תקלות או שגיאות אשר עשויות להופיע באתר, לרבות אי דיוקים בכל הנוגע לתיאור של כלי הרכב ו/או מחיריהם. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

רכישת כלי רכב

ניתן לרכוש בטרייד סנטר כלי רכב חדשים ("0 ק"מ") מיד ראשונה וכלי רכב משומשים. במסגרת חלק זה של האתר אנו מספקים למשתמשים, בין היתר, מידע בקשר עם כלי רכב המוצעים למכירה, סיוע ביצירת קשר בין המשתמש לטרייד סנטר וכן מאפשרים למשתמשים לשריין כלי רכב בהם הם מתעניינים לרכישה על ידם.

כלי רכב חדשים (״0 ק״מ״)

באתר מוצגים מגוון דגמים של כלי רכב חדשים ("0 ק"מ") יחד עם מגוון מסלולי מימון הרלוונטיים לכלי רכב אלה.

באתר מוצגים נתונים אודות כלי הרכב ומפרטים אשר נלקחו מאתרי היבואנים. נתונים ומפרטים אלו מובאים כמידע כללי לנוחות המשתמש בלבד ועשויים להתעדכן מעת לעת. טרייד סנטר ממליצה למשתמש לפנות ישירות לאתרי היבואנים השונים על מנת לצפות במפרט העדכני והמלא של כלי הרכב הרלוונטי.

כל התייחסות ל"מחירון" ביחס לכלי רכב חדשים מתייחסת למחירון היבואן כולל מע"מ (לא כולל אגרת רישוי). המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים בשוק הרכב לרבות במחירון היבואן.

מובהר כי, השלמת מכירת כלי הרכב המוצעים באתר כפופה להימצאות הרכב הרלוונטי במלאי טרייד סנטר.

כלי רכב משומשים

באתר מוצגות הצעות מחיר לרכישת כלי רכב משומשים . מובהר, כי כל התייחסות ל"מחירון" מתייחסת למחירון לוי יצחק  בהתחשב במועד העלייה לכביש ובהתחשב בתוספות מוגדרות לדגם הרכב (ולא לכלי הרכב הספציפי). מובהר בזאת כי המחירים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים שחלים בשוק הרכב לרבות במחירון לוי יצחק. כן מובהר, כי השלמת מכירת כלי הרכב המוצעים באתר כפופה להימצאות הרכב הרלוונטי במלאי טרייד סנטר באותה העת.

שריון כלי רכב

ככל ומשתמש יהיה מעוניין באחד מכלי הרכב המוצעים למכירה באתר יתאפשר למשתמש לשריין את הרכב במחיר המוצע לאותו רכב בכפוף לתשלום דמי ההזמנה המופיעים במסגרת הליך שריון הרכב. במסגרת ביצוע ההזמנה יהיה על המשתמש למסור שם מלא, מס׳ טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), לבחור את מסלול התשלום הרצוי ולוודא כי הפרטים מולאו נכונה. עם שריון הרכב נציג טרייד סנטר יצור קשר עם המשתמש תוך יום עבודה לשם ביצוע עסקת המכר וטרייד סנטר תשריין עבור המשתמש את הרכב המוזמן במחיר המוצע למשך 2 ימי עבודה (להלן: ״תקופת שריון הרכב״). ככל ועסקת המכר לא תושלם עד תום תקופת שריון הרכב, תבוטל העסקה באופן אוטומטי וטרייד סנטר תזכה את המשתמש בסכום דמי ההזמנה המלא וזאת עד 14 ימים מיום ביטול העסקה. מובהר כי השלמת עסקת רכישת הרכב מותנית, בין היתר, בחתימה על הסכם מכר מותאם לרכישת כלי הרכב (להלן: ״הסכם המכר״) ולתשלום מלוא התמורה בגין כלי הרכב עד למועד המסירה כאשר במסגרת זמן זה טרייד סנטר ממליצה למשתמשים לבדוק את הרכב באופן עצמאי. מובהר כי השארת פרטים בלבד באתר לא תחייב את טרייד סנטר או את המשתמש למעט במסגרת תהליך שריון הרכב כמתואר לעיל. מובהר בזאת כי רכישת כלי הרכב איננה נעשית בפועל באתר ועד לחתימת ההסכם יהיה באפשרות המשתמש להתחרט בכל שלב ולוותר על רכישת הרכב.

טרייד סנטר שומרת לעצמה את הזכות שלא ליצור קשר עם המשתמש ו/או לסרב למכור למשתמש כלי רכב מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובנסיבות אלה תשיב למשתמש את דמי ההזמנה ששולמו על ידו.

דמי ביטול עסקה

בהתאם להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי/ת לבטל את עסקת הרכב כמפורט בשובר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד ההסכם אך לא פחות משני ימים עסקים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע כמועד לקיחת הרכב. במקרה כזה, נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 100%  מסכום השובר, או 2,000 שקלים חדשים , לפי הנמוך מביניהם. את הודעת הביטול יש למסור טלפונית מלווה בכתב  לגורם ממנו בוצעה ההזמנה. בוצע הביטול שלא במסגרת המועדים הנ"ל נהיה רשאים לחייבך בדמי ביטול בסך 2000 ₪ כולל מע"מ. על אף האמור לעיל.